محورهای همایش

 

محورهای همایش در دومین کنگره استاد امیر حکیمی در برگیرنده جستارهای زیر خواهد بود

بحث های تخصصی  درقالب پنل پنل

بیماریهای عمومی کودکان
رشد و بیماریهای اندوکرین 
بیماریهای کاردیووسکولار
بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای کلیه ومجاری ادراری
بیماریهای نوزادان
مراقبتهای ویژه کودکان و شرایط حاد
بیماری سیستم ایمنی، آسم وآلرژی
بیماریهای خون شناسی و سرطانها
بیماریهای روماتولوژی 

 

محورهای ویژه 

نوجوانان و مسایل ویژه این دوران 
Child abuse
پزشکی قانونی در طب کودکان 


 

بخش پوسترها 
موضوع این بخش دربرگیرنده همه کارهای نو و مقالات ارایه نشده در کنگره های دیگر در زمینه پزشکی کودکان است.

  

این بخش بصورت Eposter  برگزار می شود  و همه شرکت کنندگان حتما باید تا تاریخ مناسب فایلهای مورد نظر را به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند