سخنرانان اعضای زیر در سخنرانی ها و  پنلهای کنگره حضور خواهند شد.


حمید محمدی 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیار

سید محمد رضا دهقانی  

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص گوارش کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : دانشیار
نیما مهدی زادگان
 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیار


نیما مهدی زادگان
 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیارنیما مهدی زادگان
 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیارنیما مهدی زادگان
 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیار