محل برگزاری

 محل برگزاری همایش:

شیراز - مجتمع فرهنگی-رفاهی دانشگاه شیراز  

هتلهای شیراز جهت اقامت 
موقعیتهای گردشگری شیراز