صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه: شیراز، بیمارستان نمازی، دفتر گروه کودکان

تلفن: 36125478 – 071

فاکس: 36474298 -071

تلفن همراه (جهت ارسال پیامک): 09178116901

آدرس سایت: www.AFPSC.sums.ac.ir

ایمیل: shz_pedcongress@sums.ac.ir